WHITE ICHIGO ORGANIC TECH-ESSENCE

WHITE ICHIGO ORGANIC TECH-ESSENCE
日本产高科技有机化妆品,内含“白草莓精华”。